ಉಚಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು

ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ (ಸಲಹೆ) ಸಹ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂತ್ರ ಪೀಟವು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ತಂತ್ರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ತಂತ್ರ ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳು ನಡೇಸುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯುವ ಇಚ್ಛೆಯಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ಸೇವೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಮಾದರಿ ಅಭ್ಯಾಸ-ನಿದರ್ಶನದ ವೀಡಿಯೊಗಳು.

error: Content is protected !!